RDW

downloadDe RDW keu­ring is een keuring van de technische staat van de auto, waarbij in prin­cipe alleen de ver­anderingen aangebracht t.b.v. ombouw naar camper worden gecon­troleerd. Als er blijk is van ern­stige tech­nische man­kementen aan de auto zal deze niet goed­ge­keurd wor­den.

De RDW heeft speciale eisen waaraan een camper moet voldoen:

Inrichtingseisen RDW

  • ten min­ste twee vaste zitplaat­sen, waartoe niet de bestuur­ders- en bijrij­derzit­plaats worden gere­kend;
  • een tafel (mag demon­tabel zijn);
  • slaapac­commo­datie voor ten minste twee perso­nen eventu­eel ge­creëerd met be­hulp van de eer­der ge­noemde vaste zitplaat­sen (lengte mini­maal 180 cm);
  • vaste en afsluit­bare op­bergfa­ciliteiten;
  • vaste keuken­blok­combi­natie;

Deze keukenblokcombinatie dient voorzien te zijn van een ingebouwde vaste kookgelegenheid, een niet volledig uitneembare watervoorziening met spoelbak, een kraan en afvoer.

Een RDW-keuring kan alleen op afspraak werken. Op deze pagina kunt u een afspraak maken.
De RDW verzorgt tevens het wegen van het voertuig. Dit wordt later door de Belastingdienst gebruikt om de hoogte van de wegenbelasting te bepalen.

Goedgekeurde zitplaatsen
Op het huidige kenteken deel 1A (na juni 2004) staat het totaal aantal goedgekeurde zitplaatsen vermeld. Dit betekent dat naast de in de cabine aanwezige zitplaatsen ook de eventueel goedgekeurde zitplaatsen in het campergedeelte vermeld worden. Naast deze vermelding is ook de controle hierop strenger geworden. Het advies is dus, naast het veiligheidsaspect, te zorgen voor goedgekeurde zitplaatsen.
Is de camper van vóór juni 2004, dan is het legaal vervoeren van passagiers op een geschikte bank geen probleem, omdat er geen vermelding op het kenteken staat. Is de camperkeuring (dus niet de bus zelf) na juni 2004, dan geeft de huidige wetgeving weinig ruimte.
In Nederland is voor de wegen- en verkeerswet, Europese regelgeving van toepassing. Dit betekent dat alleen de fabrikant van het voertuig dergelijke aanpassingen mag uitvoeren. Of er moet een TNO-rapport te overleggen zijn. Dit houdt echt in dat er verschillende botsproeven meten zijn uitgevoerd. Naast dat dit niet realistisch is, is dit ook erg kostbaar.
Zitplaatsen dwars op de rijrichting mogen niet gebruikt worden tijdens de rit.
Daarnaast is het niet toegestaan om veiligheidsgordels te monteren op een niet op het kenteken vermelde zitplaats.

Oplossing
Ondanks verschillende berichten die het tegendeel beweren, is het dus in Nederland (en België) niet mogelijk om een, later toegevoegde, zitplaats goedgekeurd te krijgen.
Tot voor kort was er een door Avanti Camperbouw samen met de Duitse TÜV organisatie ontwikkelde procedure. Echter door de interne reorganisatie van TÜV is deze procedure komen te vervallen.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om deze procedure, in aangepaste vorm, weer in het leven te roepen. Dit zal echter nog tot eind 2015 duren.
Zodra hierover meer bekend is zullen wij u er op deze site over informeren.

 

Andere bedrijfsonderdelen